H. H Shri Vishwesha Thirth Swamiji

 

Shri Vinayaka Rao Ganesh Hegde

 

 Our Managing Committee :

1. H. H Shri Vishwesha Thirth Swamiji   Kulapthi

2. Shri VinayakRao G Hegde , B.A.,L.L.B.   Chairman

3. Dr Shashibhushan Hegde BSc(Agri), LLB,MBA    Vice Chairman

4. Shri C R Hegde, Kavalkopp M.A    Hon.Secretary

5. Shri K I Hegde, Targod B.Sc., B.Ed   Treasurer

6. Shri G.K.Hegde. Golgod M.A .,   Member

7. Dr S.R Hegde MBBS    Member

8. Shri M.L Bhat, Unchalli BA    Member

 

 

Dr Shashibhushan Hegde

 

 

Shri K I Hegde  

 

Dr. Roopa Bhat