DEPARTMENT ID NAME RNO DOB ADDRESS QUALIFICATION EXPERIENCE MOBILE EMAIL PHOTO
View KAYACHIKITSA 2 DR. ROOPA BHAT 12104 02/01/1975 PREMAPRIYA, APMC, SIDDAPUR, (U.K.) -581355 M.D., KAYACHIKITSA 11 YEARS 9449810476 ayurropa@gmail.com
View SHARIRAR ACHANA 3 DR. GANAPATI BAKALE 6163 01/06/1949 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 B.S.A.M. 32 years 9964387218 -
View BASIC PRINCIPLES 4 DR. PANDURANGA GANDHAMALI 9855 01/06/1950 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 B.S.A.M. 33 YEARS 9341913377 -
View KRIYA SHARIRA 5 DR. PUSHPA PURANIK 8268 01/06/1958 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 B.S.A.M. 33 YEARS 9343107903 -
View kKAYACHIKITSA 6 DR. SHAIK ABDUL SALEEM 19891 01/06/1964 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., KAYACHIKITSA 18 YEARS 9848355773 -
View RASASHASTRA & BK 7 DR. SUMANGALA PATIL 11606 22/07/1973 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., RASASHASTRA 11 YEARS 948477097 -
View SWASTHA VRITTA 8 DR. KRISHNAJI SHIRAHATTI I-46656-A 01/03/1945 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 B.S.A.M. 27 YEARS - -
View SHALYA TANTRA 9 DR. BALACHANDRA BHAT 14228 04/09/1977 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.S., SHALYA TANTRA 7 YEARS 9448327945 balachandrab9@gmai.c
View DRAVYAGUNA 10 DR. V. SASHIBHUSHAN 20845 28/07/1973 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., RASASHASTRA 9 YEARS 9930078448 -
View KAUMARABRITYA 11 DR. K. SIVARAMAKRISHNA 19594 15/07/1963 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., KAYACHIKITSA 10 YEARS 9347738611 -
View ROGAVIJNANA 12 DR. USHA RANI M. 20246 21/06/1967 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., KAYACHIKITSA 10 YEARS 9866198602 -
View AGADATANTRA 13 DR. APARNA N. 1453 07/09/1975 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., KAYACHIKITSA 8 YEARS 9247428394 -
View PANCHAKARMA 14 DR. LINGAIAH L. 6012 16/06/1947 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., KAYACHIKITSA 13 YEARS 9448044133 -
View SHALAKYA TANTRA 15 DR. AVINASH G. 13090 01/07/1975 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.S., SHALAKYA TANTR 5.5 YEARS 9448550410 gondkarsan@rediffmai
View MOULIKA SIDDANTA -SKT 16 VDN. DEVARU BHAT - 29/03/0971 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.A. 4.5 YEARS 9449892757 -
View - 19 DR. VIKRAM RAM DHUMAL I-47763-A 30/09/1981 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., KAYACHIKITSA 4.5 YEARS 9823507326 Vikramayu@rediffmail
View -- 20 DR. PRASANNA MATHAD 15293 20/02/1979 A.P.M.C, SIDDAPUR, (U.K.) M.D., RASASHASTRA 4.5 YEARS 9448630285 prasannnamathad@gmai
View --- 22 DR. SRIDHAR GOKHALE 15454 03/06/79 CHIKKABILAGUNJI, NICHADI, SAGAR, SHIMOGGA M.D., BAISHAJYAKALPA 4 YEARS 9448255632 doctorgokhale@gmail.
View ---- 24 DR. ASHWINI A. KULKARNI 17706 11/10/81 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., PANCHAKARMA 2.5 YEARS 9021266956 ashwini.kulkarni15@g
View SHARIRA RACHANA 25 DR. YOGESHSINGH KACHWAH I-45548-A 5/01/81 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., SHARIRA RACHAN 2 YEARS 7709024120 -
View PRASOOTI TANTRA 26 DR. SARITHA AKARAPU 1684 20/06/81 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.S., PRASOOTI TANTR 2 YEARS 9441029667 -
View KAUMARABRITYA1 27 DR. APARNA CHASKAR I-51331-A 09/09/82 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., KAYACHIKITSA 2 YEARS 9221107267 -
View SHALAKYA TANTRA1 29 DR. PAVANI M. 21118 17/04/84 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.S., SHALYA TANTRA 1.5 YEARS 9901505303 pavanimalladi@gmail.
View SAMHITA 32 DR. GANESH MUNDADA I-53048-A 27/08/83 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D, AYU. SAMHITA 2.5 YEARS 9960266124 -
View KRIYA SHARIRA1 33 DR. BALASAHEB GAYAKWAD I-59507-A 01/01/85 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D, KRIYA SHARIRA 1 YEAR 9890129125 drgaikwadbd@gmail.co
View KAYCHIKITSA 34 DR. NIRANJANA 23678 5/12/85 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., AYU MANIVIJNAN 1 YEAR 9481592797 niranjanhegde08@gmai
View DY. MED. SPDT 36 DR. SHWETA KHANAPURKAR I-48686-A 16/06/82 Dhanvantari ayurveda college campus, siddapur, (U.K.)- 581355 M.D., KAYACHIKITSA 4.5 YEARS 9011056323 -
View Rogavijnan 37 DR. DHIRAJ ZOPE I-4509.-A-1 02/05/1979 Dhanvantari Ayurveda College Campus, siddapur -U. K. M.D. Kayachikitsa 4.4 years 9730043393 -
View Dravyaguna1 41 Veerabhadrappa 16-06-1977 - - - - -
View Shalya Tantra1 42 Deepali - 5-5-1980 - - - 9850179746
View Panchakarma1 43 Ravi Prasad - 06-09-1955 - - - - -
View Shalya Tantra2 44 Roopa - 10-07-1977 - - - - -
View Swastha Vritta2 45 Deepti - 15-07-1982 - - - 8983675780 -
View Kayachikitsa3 46 Pratap - 05-06-1979 - - - - -
View Rogavijnana1 47 Jayashree - 01-09-1978 - - - 9922008259 -
View Dravyaguna3 48 Sujata - 18-01-1983 - - - 9901100227 -
View Prasuthi Tantra & Stree Roga1 49 Maheshwari - 05-03-1978 - - - 9866595937 -
View Moulika Siddhant 50 Dr. Shrikanth Bhat 1.8.70 Kilar, Po.Mavingundi,Siddapur-581355